KASTOM
EU logo

Αναμενομενα Αποτελεσματα

Το σύστημα ΚΑΣΤΟΜ, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και τη γνώση θα παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε πέντε κατηγορίες χρηστών, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και πρόβλεψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ενότητες Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Προγνωστικού Συστήματος, Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ποιότητας αέρα με μικροαισθητήρες.Αξιολόγηση και Επαλήθευση, Ανάπτυξη πλατφόρμας εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Δραστηριοτητες Διαχυσης και Δημοσιοτητας

Το ΚΑΣΤΟΜ περιλαμβάνει δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας του έργου και των αποτελεσμάτων του οι οποίες απευθύνονται κυρίως στους χρήστες της περιβαλλοντικής πληροφορίας και των εφαρμογών του έργου καθώς και στην επιστημονική κοινότητα.

Τι περιλαμβανει το συστημα ΚΑΣΤΟΜ ?

Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα.
Περισσοτερα What is

Ο «έξυπνος αισθητήρας (smart sensor)» είναι η συσκευή πάνω στην οποία έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα αισθητήριο στοιχείο και ένα κύκλωµα επεξεργασίας σήµατος. Ο όρος έξυπνος (smart) διατηρείται για να δηλώσει την επιµέρους ή την ολοκληρωτική ενσωµάτωση της κύριας µονάδας επεξεργασίας, η οποία προσθέτει ευφυΐα. Υπάρχει µία µικρή σύγχυση στον πρακτικό αυτό ορισµό, διότι όλοι οι έξυπνοι αισθητήρες πρέπει να είναι ολοκληρωµένοι και ευφυείς, ενώ κάθε αισθητήρας που έχει σηµαντική ευφυΐα αλλά δεν είναι πλήρως ενσωµατωµένος µπορεί να ονοµαστεί ευφυΐας αισθητήρας (intelligent sensor).

Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από διασκορπισμένους αυτόνομους αισθητήρες για την παρακολούθηση φυσικών ή περιβαλλοντολογικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, ο ήχος, η ατμοσφαιρική πίεση κτλ. και μέσω συνεργασίας να μεταφέρει τα δεδομένα μέσω του δικτύου σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Τα πιο μοντέρνα δίκτυα είναι ικανά και να δίνουν αλλά και να δέχονται πληροφορίες πράγμα που τους επιτρέπει να ελέγχουν την δραστηριότητα των αισθητήρων. Το κίνητρο για την ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων με αισθητήρες ήταν οι στρατιωτικές εφαρμογές όπως η παρακολούθηση των πεδίων μάχης. Σήμερα τέτοια δίκτυα χρησιμοποιούνται σε πολλές καταναλωτικές και βιομηχανικές εφαρμογές, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της βιομηχανικής παραγωγής,την παρακολούθηση των μηχανημάτων υγείας και πολλά άλλα. Το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από κόμβους - από μερικές σε αρκετές εκατοντάδες η ακόμα και χιλιάδες, όπου κάθε κόμβος συνδέεται σε έναν (η κάποιες φορές σε αρκετούς) αισθητήρες.

Με τον όρο Δείκτες Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΔΑΡ) εννοούμε αριθμητικές τιμές που προκύπτουν με κάποιους αλγόριθμους, με βάση τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης αποτίμησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και κατά συνέπεια των πιθανών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία του πληθυσμού. Χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα γιατί μπορούν να αποδώσουν πιο πρακτικά και πιο ολοκληρωμένα την καθημερινή εικόνα της ποιότητας του αέρα σε μια περιοχή, σε αντίθεση με ενδεχόμενη χρησιμοποίηση των τιμών συγκέντρωσης αέριων ρύπων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Το πρόβλημα που παρατηρείται με τη χρήση των ΔΑΡ είναι η υποκειμενικότητά τους, δηλαδή το γεγονός ότι σε κάθε χώρα ή περιοχή έχουν δημιουργηθεί, κατά καιρούς, διαφορετικοί ΔΑΡ που έχουν προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες της περιοχής.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν χώρες που έχουν δημιουργήσει δικούς τους ΔΑΡ με βάση τα εθνικά τους όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης Οι δείκτες αυτοί έχουν παραπλήσιους ή και διαφορετικούς αλγόριθμους υπολογισμού των τιμών τους. Έτσι, δημιουργείται ένα πρόβλημα όταν κάποιος θελήσει να συγκρίνει τις τιμές διαφορετικών ΔΑΡ για τη διαπίστωση των επιπέδων ποιότητας του αέρα που καθορίζονται, με βάση τις τιμές τους

To Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό ευρέως και ως G.I.S. Geographic Information Systems, είναι σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή μορφή του είναι ένα ψηφιακό σύστημα, ικανό να ενσωματώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες (geographically-referenced) πληροφορίες.