Σύστημα ΚΑΣΤΟΜ
EU logo

Σύστημα ΚΑΣΤΟΜΤο σύστημα ΚΑΣΤΟΜ, είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της ατομοσφαιρικής ρύπνασης, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε πέντε κατηγορίες χρηστών: (α) το κοινό, με έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, αθλητές, παιδιά και ηλικιωμένοι), (β) δημόσιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα, (γ) την επιστημονική κοινότητα, (δ) την ιατρική κοινότητα, και (ε) ιδιωτικές εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με την ποιότητα του αέρα.

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα παρέχουν πρωτογενείς και επεξεργασμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο χρηστών στους οποίους θα απευθύνονται.

Τα παραπάνω παρέχονται

μέσω κατάλληλης πληροφορικής πλατφόρμας και υπηρεσιών λογισμικού που υποστηρίζουν διαδικτυακή διάχυση περιβαλλοντικής πληροφορίας (διαδραστικοί χάρτες τρέχουσας και προβλεπόμενης ποιότητας αέρα), διάχυση μέσω smartphones, και παροχή δεδομένων βάσει ανοικτών προτύπων προς τρίτους.

Για την αναλυτική περιγραφή και την πρόγνωση της ποιότητας αέρα, το ΚΑΣΤΟΜ συνδυάζει τα παρακάτω:

  • τρισδιάστατα μοντέλα ποιότητας αέρα (WRF/CAMx),
  • καινοτόμα μοντέλα ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών (MOSESS/NEMO),
  • επικαιροποίηση των εκπομπών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων,
  • δίκτυα μικροαισθητήρων, και,
  • μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης.